Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Педагогопсихологическо пространство на развитието на детето от предучилищна възраст. Педагогическо взаимодействие в детската градина, съобразно с методологията на целеполагането за конкретен тип и вид образователна програма. Педагогически технологии по образователни направления. Интеграция на деца със СОП в детската градина. ИКТ в образованието. Научноизследователската дейност на детския учител. Статистика за педагози.

Програмата завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Брой кредити:
  13,3
 • Време на провеждане:
  28-29 март
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330
  iva5rova@abv.bg, 02 8080 720