Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по информатика и информационни технологии с трета или втора професионалноквалификационна степен и интерес към диагностичните и иновационните практики.

Тематична рамка:

Диагностичноизследователска процедура и иновационно педагогическо изследване – сравнителна характеристика и специфики. Специфични статистически процедури за обработка на емпиричноизследователски данни и резултати. Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по информатика и информационни технологии. Научнотеоретични основи за структуриране на учебно съдържание; критерии за подбор и оценка на ефективността на учебната и учебнопомощната литература.

Програмата завършва с изработване и представяне на проекти за диагностично или за иновационно педагогическо изследване.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  mcavip@yahoo.com; 0879 994181