Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика, информатика и информационни технологии с втора професионално-квалификационна степен и интерес към изследователска и иновационната дейност в обучението.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни стандарти за учебно съдържание и новите учебни програми по математика, информатика и информационни технологии. Организация, структура и съдържание на изследователската дейност; педагогически нововъведения в образователната традиция и съвременната училищна практика; планиране на експериментални изследвания, доказващи ефективността на новите дидактически идеи в обучението; обработка на емпирични данни; изисквания към анализа на получените резултати.

Програмата завършва с разглеждане и анализиране на експериментирани проекти за изследователска работа, реализиран в учебната практика.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  І фаза –17-18 ноември 2018 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  nic_g@abv.bg, 0889 559563
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 733