Предназначение:

за учители, преподаващи в гимназиален етап на образование, проявяващи интерес към проблематиката на предприемаческите компетенции като ключови, съгласно „Стратегия Европа 2020“.

Тематична рамка:

Система за управление на качеството и Система за финансово управление и конрол в образованието. Взаимосвързаност на двете системи. Повишаване качеството на практическото обучение чрез формиране на знания и развиване на умения по предприемачество у учениците. Предприемачеството като ключова компетенция в съвременната икономика, основана на знанието.

Предприемачеството като социално-икономическа дейност. Учебни планове и програми по предприемачество, ЗИП, СИП – изисквания при съставянето им. Клубна дейност. Интерактивни практики в обучението. Оценяване напредъка на учебно-познавателните постижения като елемент в управлението на качеството.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Програмата завършва с описание на техники за обучение по предприемачество, изработени по време на курса от участниците в сътрудничество с преподавателя.

 • Вид:
  Монофазна програма; тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort