Предназначение: за учители, преподаващи по икономически дисциплини

Тематична рамка Учебни планове и програми; Специфика при съставянето на учебните програми по ЗИП. Познавателни равнища – учебни програми; ЗП – учебни програми ЗИП. Годишно и текущо планиране на педагогическата дейност по ЗИП. Учебно–познавателни задачи – видове. Позициониране на учебно-познавателната задача (УПЗ) в педагогическата и учебно-познавателната дейност по ЗИП. Инвариантна структура на УПЗ. Варианти. Типове и видове УПЗ. Измерения. Учебните задачи и познавателните равнища. Показатели и критерии за качеството на УПЗ. Затрудненния на учителя при изготвянето им. Възможни асиметрии свързани със съставянето, задаването и решаването на УПЗ.

Самооценка на учителя и ученика. Оценка. Задачата по ЗИП в портфолиото на учителя и на ученика. Индивидуализация и диференциация в обучението и УПЗ.

Програмата завършва с описание на техники за обучение по ЗИП, изработени по време на курса от участниците в сътрудничество с преподавателя.                                  

 • Вид:
  Тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по заявка
 • Място на провеждане:
  по договаряне
 • Ръководител:
  доц. д–р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg