Все по-често ще ни се налага да се обръщаме към дистанционното обучение и електронните ресурси, заяви проф. дфн Димитър Веселинов пред вестник Азбуки, бр. 28, 2020 г.

– Директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите – това ново професионално предизвикателство ли е за Вас?

– Да, за мен това наистина е предизвикателство. Работата в Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) ми позволява, като специалист по методика на обучението, да затворя цикъла между първоначалната академична подготовка на студенти за учители, организирана в бакалавърските и магистърските програми на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и продължаващата им квалификация – вече като професионалисти в българското училище. От друга страна, като ръководител на едно такова основно звено имам възможност да проявя и управленски умения, за да продължа важните дейности, които успешно изпълнява ДИУУ като вече утвърдила се авторитетна институция в българското образователно пространство.

– Каква би могла да бъде тази нова визия?

– Функциите на департаментите към университетите в страната са ясно очертани в нормативната уредба на Министерството на образованието и науката. Характерно за ДИУУ е, че работим в тясно взаимодействие с всички факултети на нашия университет, които подготвят учители. Само така може винаги професионално да отговорим на всички желания и потребности на педагогическите специалисти. В сложното време, в което живеем, се налага все по-често да се обръщаме към дистанционното обучение и електронните ресурси, за да реализираме нашата образователна и професионално-квалификационна мисия.

Софийският университет и ДИУУ, като авторитетни изследователски институции, вече почнаха работа в тази посока. Тук е мястото да уточня, че именно ДИУУ инициира и проведе първите дистанционни публични защити на учители още на 28 март 2020 г. Всъщност ДИУУ отдавна залага на електронните ресурси и на онлайн практики. Електронното списание „i-продължаващо образование“, създадено още през 2005 г. като научно-педагогическо издание на Департамента, дава възможност за публикуване на статии и иновативни практики, получили положителна оценка от двама анонимни рецензенти. Бих искал да обърна внимание, че на нашия сайт (www.diuu.bg) се съдържа важна информация за учителите, които са мотивирани да повишат своята квалификация. Разработената през миналата година система за обработка на документи непрекъснато се разширява и обновява. На електронната платформа за кандидатстване за ПКС (https://reg.diuu.bg/) българските учители успешно подават заявления за кандидатстване и за петте (от пета до първа) ПКС.

И тази година крайният срок за приемане на документи на посочения адрес е до 24.00 ч. на 31.07.2020 г. съгласно Наредба 15 на МОН.

– Какво предвижда планът на Департамента до края на календарната 2020 г.?

– Предстои ни тежка изпитна сесия от 15 септември до 15 ноември 2020 г., която е регламентирана в Наредба 15 на МОН. Казвам тежка, не само защото имаме много кандидати за присъждане на ПКС (от пета до първа) – това е нещо, което вече е обичайно за последните 2 – 3 години. Тежка е, защото ситуацията стана необичайна. За изпитите преподавателите от ДИУУ обикновено пътуват до различни селища в страната, за да не се налага учителите да идват до София и да губят време в път през учебната година. Това сега е невъзможно и естествено, работата по предварителната организация и провеждането на изпитите става по-сложна и по-тежка. Налага се прибягване към дистанционни и онлайн процедури, за които вече се готвим. В същото време, продължаваме да осъществяваме и обучения както в краткосрочни курсове, така и в едногодишните професионално-педагогически специализации.

– Получават ли учителите подкрепа и каква, за да се справят с предизвикателствата да се работи с Поколение XXI?

– Ако имате предвид, че това е дигитално поколение, ние предлагаме на учителите курсове, свързани с използване на най-новите технологии в обучението. Ако имате предвид, че това е поколение на комуникациите, ние предлагаме и такива курсове. Ако имате предвид, че това е поколението на виртуалната ера, мога да ви уверя, че именно извънредната пандемична ситуация даде възможност на университетските преподаватели и на българските учители да докажат на цялото общество, че за добре подготвените специалисти възрастта не е от значение. Българският учител по категоричен начин показа на своите критици, че е новатор и неизчерпаем творец на добри практики, които уверено прилага в новите образователни условия. С пръчка върху пясък, с калем върху пинакида, с бял тебешир върху черна дъска или с черен маркер върху бяла дъска, с курсор или дистанционно управление на интерактивни дъски и дигитални екрани се постигат добри резултати само тогава, когато има иновативно съдържание, за което преподавателят има професионално изградена система от компетентности да организира обучението, и е подготвен творчески да ги прилага във всеки присъствен или дистанционен урок.

– Дистанционно обучение, онлайн защити на дипломни работи, как неочакваната ситуация промени дневния ред на ДИУУ?

– Неочакваната ситуация бе предизвикателство за всички нас, но благодарение на професионализма на преподавателите в Департамента, бързо успяхме да преодолеем изненадата и да намерим дистанционен начин да продължим дейността си. Учителите, с които работим, също проявиха разбиране и много бързо, въпреки собствената си натовареност с онлайн обучение на учениците, успяха да отговорят адекватно на нашите дистанционни формати.

– Освен присъждане на професионалноквалификационни степени (ПКС) какви възможности за професионалното надграждане на учителя предлага ръководената от Вас институция?

– Освен програми за подготовка по всички професионалноквалификационни степени ДИУУ предлага на своите курсисти актуални тематични програми и различни професионално-педагогически специализации. Съгласно нормативната уредба курсовете за професионално-педагогически специализации може да бъдат присъствени и дистанционни.

Важно предимство на ДИУУ е, че разполага с висококвалифициран преподавателски състав от Софийския университет. От финансова гледна точка, обучителните курсове са на достъпни цени, като предлагаме обучение в сградата на ДИУУ и на място – по програмата „Близо до дома“. Провеждаме обучения в групи – минимум 10 души чрез прилагане на индивидуален подход към всеки курсист. Извършваме модерно и актуално обучение и квалификация чрез различни форми в областта на педагогическата теория и практика. Издаваме удостоверения с начислени кредити след успешно проведени обучения. Осъществяваме процедурите за придобиване на ПКС, като издаваме дипломи, признавани на територията на цялата страна, на успешно защитилите съответната степен.

– „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи“ – десетото издание на научно-образователния форум единствената по рода си подобна инициатива ли е до края на календарната година?

– Вече стана традиция в ДИУУ през есента на всяка нова учебна година да си дават среща учени, университетски преподаватели, учители, директори на детски градини и училища, експерти в областта на образованието. Докладите и дискусиите обогатяват всички специалисти, дават отговори на редица въпроси, предлагат се и се обсъждат възможни решения. Представените изследвания в областта на образованието понякога дават повод за вземане на управленски решения. На този форум се обсъждат и резултатите от диагностични и иновативни разработки на учителите, които по време на изпитната сесия в ДИУУ са защитили пред авторитетна изпитна комисия свои нововъведения в образованието и са получили първа ПКС. Ежегодно издаваме и сборник, в който се публикуват изнесените по време на форума доклади.

– Говорим за изследователски университети, възможно ли е да имаме изследователски Департамент за квалификация на учителите?

– Да, защото ние постоянно изследваме ситуацията, свързана с потребностите на педагогическите специалисти. За да предложим на учителите адекватни обучителни курсове, ние проучваме техните нагласи за продължаваща квалификация, мотивацията им за професионално развитие и кариерно израстване. Същевременно обобщаваме новостите в теорията и практиката по всички дисциплини от курикулума на българското училище, проследявайки върховите научни изследвания и интегрирането на резултатите им в образователния процес. Именно това е силната страна на Департамента, защото нашите обучения са насочени към потребителите – българските учители, които безспорно заслужават да получат съвременна квалификация, която да ги превърне в конкурентоспособни специалисти не само в национален, но и в международен план.