В рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2″ за 2024 г. департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за:

 

 

Кандидати: Брой места: Работно време: Срок:
Млади учени[1] 3 4 6 месеца
Постдокторанти[2] 1 4 6 месеца

 

 

  1. Кой има право да кандидатства?

 

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ не по-рано от 05.03.2015 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ не по-рано от 05.03.2020 г.

 

 

  1. Задължения на одобрените кандидати

 

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[3] в РБ 2017-2030 и ИСИС[4] на РБ 2014-2020.

 

От особено значение за департаментите са следните приоритети:

 

 

 

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване.

 

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за изпълнението на дейностите по проекта.

 

Проектното предложение и отчетът се оценяват от комисия от експерти – хабилитирани преподаватели.

 

 

  1. Документи за кандидатстване

 

 

Срок за подаване на проектни предложения:

 

до 17.00 ч. на 31.07.2024 г.  

 

Документите се подават по имейл: ptodorov@diuu.uni-sofia.bg

 

  1. Етапи на конкурса

 

Оценка и класиране на кандидатите: до 14.08.2024 г.

 

  1. Критерии за оценка на проектни предложения

 

Критерии Точки за брой Макс. брой Макс. точки
1.     Публикации
1.1.Монография /над 100 страници/ 20 1 20
1.2.Студия 5 1 5
1.3.Статия (вкл. в сборник от конференция) 2 5 10
2.     Конференции /международни и национални/ 2 3 6
3.     Проекти
3.1.Международни и национални 4 1 4
3.2.На департаментите 5 1 5

 

4.     Оригиналност, приносен характер, график и изпълнимост на проектното предложение до 50 точки

 

 

Максимум 100 точки

 

Точкуват се онези от включените в списъка с научна продукция единици, които са тясно свързани с темата на проектното предложение.

 

Точкуват се само самостоятелни публикации (не в съавторство).

[1] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[2] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[4] Иновационна стратегия за интелигентна специализация