Конспекти 5 ПКС

Български език и литература: 5 ПКС БЕЛ

Биология: 5 ПКС БИОЛОГИЯ

Чужди езици: 5 ПКС ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Философия: 5 ПКС ФИЛОСОФИЯ

Физика: 5 ПКС ФИЗИКА

ФВС:  5 ПКС ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

География: 5 ПКС ГЕОГРАФИЯ

Химия: 5 ПКС ХИМИЯ

Изобразително изкуство: 5 ПКС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Информатика и инф. технологии: 5 ПКС ПО ИНФОРМАТИКА и ИТ

Иконимически дисциплини: 5 ПКС ИКОНОМИКА

История: 5 ПКС ИСТОРИЯ

Математика: 5 ПКС МАТЕМАТИКА

Музика – ДГ: 5ПКС МУЗИКА В ДГ

Музика – СМУ: 5 ПКС МУЗИКА- УСТЕН ИЗПИТ

Музика – ТД: 5 ПКС МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ

Музика – хореография: 5 ПКС МУЗИКА – ХОРЕОГРАФИЯ

НУП: 5 ПКС НУП

Професионално образование: 5 ПКС ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищна педагогика: 5 ПКС ПУП

Специална педагогика: 5 ПКС СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Управлние на образованието: 5 ПКС УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО